Answer for तार कितने प्रकार के होते है ?

वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले तार निम्नवत् प्रकार के होते हैं :
(अ) क्रोड़ के अनुसार
1. Single core wire
2. Two core wires
3. Three core wire
4. Four core wires
(ब) अचालक आवरण के अनुसार
1. VIR तार
2. CTS या TRS तार
3. सीसा आवरण युक्त तार
4. PVC तार 5. लचीला तार
6. वर्षासह तार
7. वार्निश आलेपित तार
8. CC एवं SC तार
9. अग्निरोधी तार
(स) धातु के अनुसार
1. नंगा ताम्र तार
2. ACSR तार
3. फ्यूज तार
4. यूरेका तार
5. नाइक्रोम तार

Back to top button